Đề bài: Tả cảnh trường em vào giờ ra chơi. Bài làm Ba tiếng trống giải