Đề bài: Phân tích bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Bài làm: Thu Điếu nằm