Đề bài: Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ dạ của Hàn Mặc Tử Bài làm: