Đề bài: Phân tích bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh. Bài làm: Nguyên văn