Đề bài: Nghị luận xã hội về văn hóa cảm ơn. Gợi ý  Trên đường đời