Đề bài: Nghị luận xã hội câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”. Gợi ý Từ