Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Chu Trinh.