Đề bài: Kể câu chuyện đã được nghe, được đọc về tính trung thực. Bài làm